Biệt thự Hòn Thơm nằm trong chuỗi khu vui chơi Hòn Thơm do Sun Group và KTS lừng danh Bill Bensley định hướng. Được bao quanh bởi thiên nhiên kỳ vỹ và nét kiến trúc có 1-0-2. Không chỉ “mang dấu ấn vượt thời gian”, biệt thự biển Hòn Thơm còn rất đáng là nơi dừng chân tuyệt vời để cảm nhận hệ sinh thái nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí cao cấp nhất.Đây được xem như minh chứng cho sự sáng tạo, sức nhìn chiến lược của tập đoàn Sun Group giúp mang đến cơ hội đầu tư an toàn và cơ hội sinh lời vượt trội cho nhà đầu tư. https://dautusungroup.net/du-an/biet-thu-hon-thom/


トップ   編集 凍結 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: 2022-03-21 (月) 15:58:43 (251d)